Keresés


Elérhetőség

Hand2Hand Tánciskola

+36-30-466-0015

info@hand2hand.hu

Adatvédelem

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

(Frissítve: 2019.02.01.)

[LETÖLTÉS]

 

A szabályzat célja: a Hand2Hand Tánciskola által kezelt személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen szabályzat kiterjed a Hand2Hand Tánciskola által üzemeltetett weboldalakra (www.hand2hand.hu), a hivatalos hírlevelére, valamint a szervezett tanfolyamok és rendezvények során kezelt adatokra.

 

1. Az adatkezelő

 

Név: Hand2Hand Tánciskola (Meiznerné Fáy Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó)

Székhelye: 2900 Komárom, Török Ignác u. 65.

Adószám: 72984332-1-31

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei:

E-mail: info@hand2hand.hu

Tel.: +36-30/466-0015

 

2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.), valamint a GDPR 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 

3. A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő saját tevékenységével összefüggésben az érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 • vezetéknév, keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakhely (település)
 • születési év
 • tánctudás szintje
 • táncstílus érdeklődési kör

 

Az érintett fél a 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti adatai módosítását, törlését, illetve kérheti a tárolt adataiba történő betekintést.

 

4. Az adatkezelés célja, időtartama

 

Az adatkezelés célja:

 

 • Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról (tánctanfolyamok, tánccal kapcsolatos rendezvények)
 • Szolgáltatásainkkal, híreinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése
 • Jelentkezések intézése

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Amennyiben az érintett valamely személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

 

5. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

 • gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
 • védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • bármely személyes adatának törlését, a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kötelező adatkezelés kivételével.

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

7. Hírlevél

 

Az Adatkezelő a 4. pontban szereplő célokkal összhangban elektronikus hírleveleket küld azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

Az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor kérhetik leiratkozásukat a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem küld.

 

8. Egyéb

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - elsősorban a jogszabályoknak megfelelés, és a személyes adatok további védelmének biztosítása érdekében - módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu